MOBILNO DO ZNANJA, KULTURE IN DRUŽBE

Objavljeno dne

         

PROMOCIJSKI VIDEO>>>

PROGRAM: EKSRP

PODROČJE: TURIZEM/KULTURA/IZOBRAŽEVANJE

OPIS PROJEKTA: Opažamo, da je na območju Notranjske pomanjkanje vključevanja starejših in gibalno oviranih skupin v skupinske aktivnosti na področju turizma, izletništva, izobraževanja in druženja, saj  največkrat  predstavljajo izziv prav prilagojene storitve in mobilnost. Posledično so le te skupine zapostavljene. Ob enem regija ne ponuja storitve prevozov za  skupine z opcijo vključitve tudi invalida, posledično to vpliva tudi na medgeneracijsko sodelovanje in mobilnost teh skupin ali družin. Drug izziv predstavljajo mobilnost oseb (otrok, mladih, starejših, invalidov), ki so bolj oddaljene od urbanih središč, kjer se odvija največ dogodkov, aktivnosti, izobraževanj, športnih dejavnosti. Zaradi ne razpoložljivosti prevozov in  nefleksibilnih urnikov javnega prevoza v ruralnih območjih, so  le te skupine oseb prikrajšane za marsikatero dejavnost, ki bi obogatila njihova znanja, socialno vključenost ter kvaliteto življenja. Poleg tega se nekatere dejavnost (npr. nogometni treningi, košarkaški treningi za mlade) odvijajo v Občini Cerknica zato so starši otrok iz občine Loška dolina in Občine Bloke primorani voziti otroke v Cerkniško občino, tudi do 3x tedensko, prav zaradi tega dejavnika pa otroci ne obiskujejo teh dejabnosti. Pobuda za organiziran prevoz je prišla iz strani staršev, ki zaradi delovnikov današnjega časa težko zagotovijo prevoz otrokom. Velikokrat zaradi neorganiziranosti prevozov to pomeni tudi, da je uporaba vozil, ki potujejo med občinami na isto lokacijo neekonomična. Posledično to vpliva tudi na onesnaževanje okolja.

Na območju Notranjske z operacijo »MOBILNO DO ZNANJA, KULTURE IN DRUŽBE«, želimo z nakupom prilagojenega kombija za prevoz invalidov, starejših in drugih skupin doseči naslednji cilj:

povečati mobilnost gibalno oviranih oseb, starejših in njihovih spremljevalcev ter družin, tako na področju turizma, izobraževanja,

izletništva, druženja kot tudi v vsakodnevnem življenju (npr. prevozi do zdravnika). Na ta način želimo okrepiti razvoj novih oblik programov, ki bodo spodbujali ukrepe aktivnega staranja ter spodbujali deprivilegirane ranljive skupine k aktivnemu preživljanju prostega časa in vključevanju v družbo. Zato bodo v sklopu operacije razvite storitve, ki bodo spodbujale zdrav in aktiven življenjski slog in razvoj prostočasnih dejavnosti. Ob enem želimo spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje in  socialno aktivacijo skupin ter trajnost operacije, tudi z vzpostavitvijo inovativnih partnerstev (Deos d.d. – dom za ostarele Cerknica, Medgeneracijski center Stari trg pri Ložu, Tic Bloke). Povečati mobilnost in dostopnost do dogodkov skupina, ki so bolj oddaljene od urbanih območji ali zaradi različnih dejavnikov nimajo možnosti prevoza do želenega cilja. 

S ponudbo različnih dogodkov, izobraževanj, aktivnosti in storitev tudi izven urbanih območji bomo povečali pestrost in ponudbo dogodkov prilagojenih za različne ciljen skupine in potrebe le teh. Z izbranimi tematikami delavnic, izobraževalnih dogodkov in družabnih dogodkov ter dogodkov namenjenim ozavščanju o varstvu okolja in ohranjanju kulturne in naravne dediščine bomo:

– dvignili zavest o ohranjanju kulturne in naravne dediščine,

– dvignili zavest o pomembnosti zmanjševanja odpadkov in ponovne uporabe,

– povečali socialno vključenost trenutno zapostavljenih skupin,

– spodbudili ciljne skupine k aktivnemu preživljanju časa.

 

PARTNERJI:

Zavod ars viva

Zavod jezerski hram

Turistično društvo bloke

Fractals, zavod za družbene inovacije

Društvo dolomitne lutke

Trajanje operacije: 1.11.2019 – 31.12.2020

Skupna vrednost operacije: 65.001,81 EUR;

Znesek sofinanciranja EKSRP: 49.188,94 EUR

Povezave:

Youth hostel Ars Viva

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Deli z ostalimi