15. seja Skupščine LAS Notranjska

Objavljeno dne

Skupščine LAS Notranjska, je bila v sredo, 25.5.2022, ob 17. uri, v prostorih Zavoda Ars viva, v Lužarjevem skednju. Skupščino je vodil predsednik LAS Notranjska Marko Rupar. Predlagan je bil naslednji dnevni red: 1. Preverjanje sklepčnosti seje
2. Potrditev dnevnega reda, 3. Potrditev Poročila o delu LAS za leto 2021, 4. Predstavitev rezultatov dela LAS Notranjska (2016-2022) in 5. Razno

Glavna tema skupščine je bilo poročilo Vodilnega partnerja o delovanju LASa In njegovih organov v zadnjem letu. Imeli smo dve spremembi SLR zaradi dodatnih sredstev. Poročilo je pripravila Dragica Bratanič.

  • V letu 2021 smo strategijo spreminjali dvakrat zaradi prejema dodatnih sredstev, in sicer 11.2020 smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli obvestilo o dodelitvi ostanka sredstev ESRR sklada v višini 146.673,59 EUR. Sredstva so bila namenjena za izvajanje projektov. Po odločitvi Upravnega odbora so se sredstva razdelila prek javnega razpisa, ki smo ga objavili po potrditvi spremembe strategije s
    strani MGRT;
  • 10.2021 smo prejeli obvestilo o dodelitvi dodatnih sredstev sklada EKSRP iz naslovav podaljšanja programskega obdobja 2014-2020 v višini 68.402€, ki se jih je lahko uporabilo za projekte in/ali

za delovanje vodilnega partnerja. Po odločitvi Upravnega odbora LAS je bilo 55% teh dodatnih sredstev namenjenih za delo vodilnega partnerja, preostalo pa za projekte oz. za pripravo LAS projekta. smo tudi spremenili
SLR. Skozi celo leto je potekala redna komunikacija z izvajalci projektov in reševanje posameznih zadev, npr. sprememba projekta ali dinamike izstavljanja zahtevkov, komunikacija glede ,sprememb posameznih vsebin uredbe o izvajanju CLLD ali navodil o upravičenih stroških po
posameznem skladu, pojasnjevanje posameznih nejasnosti … Večina razgovor je potekala prek telefona ali zoom aplikacije.

Sodelovli smo zasti z drugimi LASI, državnimi organi in z Društvom za razvoj slovenskega podeželja in Koordinacijskim odborom CLLD. V letu 2021 so skoraj vsi sestanki oz. posveti potekali v virtualni obliki. Posveti so potekali s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ter Koordinacijskim odborom CLLD, katerega člani so poleg predstavnikov MKGP tudi predstavniki Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo ter Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Namenjeni so bili reševanju aktualne problematike izvajanja programa CLLD in načrtovanju za izvajanje v programskem obdobju 2021-2027. Kar nekaj vsebine je bilo namenjeno tudi izvajanju t.im. tranzicijskega obdobja EKSRP sklada, ker se je izvajanje tega sklada podaljšalo do
konca leta 2022.

test test test

Deli z ostalimi