RAZISKOVALNI TURIZEM VARUJE IN OHRANJA

Objavljeno dne

Osnovni podatki o projektu:

Naziv projekta: »Raziskovalni turizem v jamah varuje in ohranja naravne vrednote in kulturno dediščino Notranjske«

Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanje narave

Aktivnosti projekta:

Analiza stanja: Geografska, jamarska in okoljska analiza stanja 6 podzemnih naravnih vrednot na območju 3 občin. Z analizo se bo ugotovilo »ničelno« stanje« 6 izbranih naravnih vrednot. Sledilo bo določanje jame, ki je najbolj primerna za izvajanje raziskovalnega turizma. Izmed 6 jam bo na osnovi rezultatov analiz izbrana 1 jama.

Razvoj novih modelov in produktov: Izdelava novega poslovno varstvenega modela in upravljavskega načrta za 1 jamo (izbrana na podlagi analize stanja). Dokumenti bodo nastajali v sodelovanju s strokovnimi institucijami.

Čistilne akcije: Organizacija in izvedba 3 čistilnih akcij v podzemnih jamah, določene na osnovi predhodnih raziskav in pregledov terena.

Pilotna izvedba 3 študijskih tur: Študijske ture bodo povezale izbrano jamo in ostale naravne in kulturne znamenitosti v občinah. Študijske ture bodo prilagojene ranljivim skupinam prebivalstva ter povezovale nov produkt »raziskovalnega turizma v jami« z ostalo turistično in varstveno ponudbo v LAS Notranjska.

Aktivacija lokalnega prebivalstva in delavcev občinskih uprav in občinskih svetov: Izvedena bodo izobraževanja na temo razvoja in varovanja krasa ter praktičnega dela na terenu (meritve kvalitete vode, opazovanje stanja habitatov) in izobraževanja o naravnih vrednotah in kulturni dediščini.

 

Cilji projekta:

Višja ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja in ohranjanju narave: Cilj dosegamo z izvedbo ozaveščevalnih operacij in aktivnosti s področja varstva okolja, narave in kulturne dediščine (delavnice za predstavnike lokalnega prebivalstva in lokalne skupnosti, izobraževanja za lokalno prebivalstvo) ter medijsko promocijo varstva okolja, narave in kulturne dediščine širši populaciji preko aktivnosti (terenske oddaje, studijske pogovorne oddaje, novinarska konferenca, predstavitveni promocijski spot o novem produktu »raziskovalni turizem v podzemnih jamah«, priprava novega produkta “raziskovalni turizem v podzemnih jamah”)

Ohranjeno stanje okolja ter naravne in kulturne dediščine: Cilj dosegamo z izvajanjem pilotnih aktivnosti: raziskave in ugotavljanje »ničelnega stanja« 6 podzemnih jam, čistilne akcije v podzemnih jamah (izboljšanje stanja okolja in naravne dediščine), priprava novega poslovno varstvenega modela in upravljavskega načrta za izbrano jamo ter posredovanjem tega modela in načrta odgovornim inštitucijam države, s čimer bo operacija prispevala tudi k bodočemu urejanju stanja in varovanja jam na območju LAS Notranjska, kot tudi širše v slovenskem prostoru.

Pričakovani rezultati projekta: Ohranjanje delovnih mest na podeželju, novi produkti in storitve ter njihova promocija, izobraževale delavnice in študijske ture, vključevanje ranljivih skupin, čistilne akcije v podzemnih jamah, strokovne raziskave podzemnih jam.

 

Vodilni partner projekta: Društvo dolomitne lutke

Ostali partnerji projekta: Zavod Jezerski hram Cerknica, Zavod Ars Viva, Občina Bloke

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Deli z ostalimi